Helikon Drill

Helikon Drill

ZASADY HELIKON DRILL:
• Odległość nogi wykrocznej do celu - 10 metrów
• Pistolet w kondycji 1 (nabój w komorze, pistolety kurkowe ze zrzuconym kurkiem lub zabezpieczone)
• Kabura - dowolna
• 3 magazynki do pistoletu:

- magazynek nr 1 - 7 szt. amunicji
- magazynek nr 2 - 5 szt. amunicji
- magazynek nr 3 - 3 szt. amunicji
• Ćwiczenie jest zaliczone gdy czas całkowity wynosi poniżej 20s.
• Zalicza wyłącznie 100% trafień. Jeden miss powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
• Trafienia znajdujące się na linii liczone są na korzyść strzelca.

PRZEBIEG ĆWIECZENIA
• strzelec zaczyna z podpiętym magazynkiem nr 1
• magazynki nr 2 i 3 są w ładownicach w analogicznej kolejności
• broń w kaburze, ręce wzdłuż ciała (relaxed position)

Na dźwięk timera strzelec oddaje 5 strzałów z postawy stojącej, następnie przechodzi do postawy leżącej, z której oddaje kolejne 5 strzałów, po czym przechodzi do postawy klęczącej, z której oddaje kolejne 5 strzałów. W trakcie przebiegu strzelec wykonuje awaryjne wymiany magazynków zgodnie z kolejnością podaną w zasadach wykonania ćwiczenia.

UWAGA! Tarczę drukuj w 100% skali na formacie A4

HELIKON DRILL PRINCIPLES:
• Distance from the front leg to the target - 10 meters
• Pistol in condition 1 (bullet in the chamber, cocked or secured cock pistols)
• Holster - any
• 3 pistol magazines:

- magazine no. 1 - 7 rounds of ammunition
- magazine no. 2 - 5 rounds of ammunition
- magazine no. 3 - 3 rounds of ammunition
• The exercise is passed when the total time is less than 20s.
• 100% of hits are required to pass the drill. One miss results in failing the drill.
• Hits on the line are counted in favor of the shooter.

THE COURSE OF THE DRILL
• the shooter starts with the No. 1 magazine attached
• magazines no. 2 and 3 are in the mag pouches in the same order
• gun in a holster, arms along the body (relaxed position)

On the sound of the timer, the shooter fires 5 shots from a standing stance, then moves to a prone position from which he fires another 5 shots, then goes to a kneeling position from which he fires another 5 shots. During the course, the shooter performs emergency magazine changes in accordance with the order given in the rules of the exercise.

 

ATTENTION! Print the target at 100% scale on A4 format

Tarcza do pobrania: